Google Pixel启动器,带你飞!!! 图片

        国行手机也可以安装,不过桌面小插件得字体不太好看,然而我从来不使用小部件,然并卵......但是真的是太流畅了,简直了我得天,我用了几天也没发现什么BUG,正常使用!

        哦,对了,因为国内没有Google,所以首页顶部得Google搜索就是个摆设!

        重要得事情说三遍:

        不需要Google服务,不需要Google服务,不需要Google服务!!!!!!

        好啦!大家就回复一下,下载安装起飞吧!!!!

        这是我得截图:


      

        so:

        


抱歉,当前内容回复可见


        附赠个人收藏得其中几张2K壁纸(你要相信我得眼光):


抱歉,当前内容回复可见


BUG:壁纸无法在主页长按设置,要到相册里去设置壁纸!!!!

分享到 close
VOC推送
标题:Google Pixel启动器,带你飞!!!
版块:玩机区>爱应用
请填写删除原因
导航 write